Veelgestelde vragen

De kinderopvangtoeslag kan enkel gegeven worden door opvanglocaties die werken met een vrije prijs voor kinderopvang. In De Blauwe Lelie werken we met een inkomensgerelateerde prijs waardoor wij deze toeslag niet kunnen geven.

Je krijgt een rondleiding in het kinderdagverblijf nadat je te horen hebt gekregen dat je een opvangplaats hebt in het kinderdagverblijf.

Uurroosters van IMW-medewerkers worden in samenspraak met de jobcoach opgemaakt. Gedurende het traject wordt het uurrooster aangepast in functie van het leerproces. (bv. bij start van het traject loopt het uurrooster zoveel mogelijk samen met de meter/peter.)

We bieden zaterdagopvang aan in:

  • Kinderdagverblijf De Blauwe Lelie (0-6 jaar)
  • Onthaalouder Nancy Brandt (2.5 - 12 jaar)
  • Onthaalouder Arlette Verbauwen (2.5 - 12 jaar)

Klik hier om te zien waar deze locaties gelegen zijn.

 

In één van onderstaande gevallen moet je het attest opnieuw berekenen:

- herberekening in de maand waarin het kind 3.5 , 6 of 9 jaar wordt. Dit moet je doen 2 maanden voor het eind van de geldigheidsdatum.

- als de gezinssituatie verandert.

als het aantal kinderen ten laste verandert.

als je denkt dat je recht hebt op een individueel verminderd tarief.

als je individueel verminderd tarief vervalt. Dit moet je doen 2 maanden voor het eind van de geldigheidsdatum.

Het is een extra tegemoetkoming van €3.23 (geïndexeerd bedrag 2019) per volle opvangdag. Dit is enkel voor kinderen die nog niet naar de kleuterklas gaan en worden opvangen in een opvang...

  • waarvoor ouders betalen
  • met een vergunning van kind en gezin
  • die met een vrije prijs werken.

 

Net voor de start van de opvang nodigt de teambegeleider je nog eens uit in de opvang. De teambegeleider zal samen met jou de opstart plannen en alle documenten in orde brengen.

Kind & Gezin bepaalt, op basis van jouw bruto gezinsinkomen, hoeveel je per dag voor de opvang moet betalen. Dit is zo voor alle voorschoolse opvang van De Blauwe Lelie.

Het huishoudelijk reglement beschrijft alle afspraken die van kracht zijn in de opvang. Wanneer je kind bij ons naar de opvang gaat, verklaar je dat je akkoord bent met de afspraken uit het huishoudelijk reglement.

Indien we een opvangplaats hebben in de voorschoolse kinderopvang, nodigen we je uit om op kennismakingsgesprek te komen. Tijdens dit gesprek geeft de teambegeleider meer uitleg over de werking van de opvang, over ons huishoudelijk reglement en wordt het opvangplan overlopen. Indien je naar een kinderdagverblijf of een peutertuin gaat, krijg je op dit moment ook een rondleiding in de opvang.

De schriftelijke overeenkomst is een overeenkomst tussen de ouders en De Blauwe Lelie. Hierin staat het opvangplan voor jouw kind. Dit zijn de dagen waarop wordt afgesproken dat je kind in de opvang aanwezig zal zijn. Ook de startdatum en de einddatum van de opvang zijn opgenomen in de overeenkomst.

De schriftelijke overeenkomst is een overeenkomst tussen de ouders en De Blauwe Lelie. Hierin staan de opvanggegevens voor jouw kind.

Het spiegelboekje is een middel om jouw kind te leren kennen. We vragen hierin informatie over: de slaapgewoontes, de eetgewoontes, de spelgewoontes,…

Elke opvanglocatie heeft een teambegeleider. Ook de onthaalouders hebben per regio een eigen teambegeleider. De teambegeleider ondersteunt en coördineert de dagelijkse werking van de opvang en is voor jou een eerste aanspreekpunt indien je vragen hebt over de opvang. Onze teambegeleiders kunnen je helpen met concrete vragen over de opvang.

In het groeipakket zitten de gezinsbijslagen (vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen. Het groeipakket geeft gezinnen de kans om zich te ontwikkelen en voorziet voor de ouders een financieel duwtje in de rug. Klik hier om meer te lezen over de tegemoetkomingen op maat van je gezin.

 

Lokaal loket Kinderopvang is een dienst van Stad Brugge. Zij helpen jou in je zoektocht naar kinderopvang. Het loket kinderopvang noteert jouw vraag en verspreid deze vraag naar de mogelijke opvanglocaties in Brugge. Indien je informatie wenst over de opvang kan je ook bij hen terecht.

Klik hier indien je meer informatie wenst.

Individueel maatwerk en tijdelijke werkervaring zijn twee verschillende concepten die te maken hebben met de manier waarop werk wordt georganiseerd en uitgevoerd. Hier is een uitleg van beide begrippen en het verschil tussen hen:

Individueel maatwerk verwijst naar het aanpassen van werk of arbeidsomstandigheden aan de specifieke behoeften, vaardigheden, capaciteiten en omstandigheden van een individuele werknemer. Dit houdt in dat de werkgever de werkomstandigheden, taken, werktijden of andere aspecten van de baan aanpast om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften en capaciteiten van een werknemer. Individueel maatwerk kan worden toegepast om mensen met beperkingen, gezondheidsproblemen of andere specifieke behoeften in staat te stellen succesvol te werken.

Tijdelijke werkervaring verwijst naar het opdoen van praktische werkervaring voor een bepaalde periode, meestal met een specifiek doel in gedachten, zoals het leren van nieuwe vaardigheden, het ontwikkelen van expertise in een bepaald vakgebied, of het opbouwen van een cv. Dit soort werk kan variëren van stages en leerlingplaatsen tot tijdelijke banen of projectmatig werk. Tijdelijke werkervaring is vaak gericht op het verbeteren van de professionele ontwikkeling van een individu en het vergaren van waardevolle ervaring in een bepaalde sector voordat men zich toewijdt aan een langdurige carrière.

Het belangrijkste verschil tussen individueel maatwerk en tijdelijke werkervaring is dat individueel maatwerk gericht is op het aanpassen van het werk aan de specifieke behoeften van een individuele werknemer, terwijl tijdelijke werkervaring gericht is op het verwerven van praktische ervaring en vaardigheden in een tijdelijke werkomgeving. Beide concepten kunnen echter van waarde zijn voor zowel werknemers als werkgevers, afhankelijk van de situatie en het doel.

Als logistiek medewerker biedt je ondersteuning aan de kinderbegeleiders van de locatie. Samen met de kinderbegeleiders sta je in voor een kwalitatieve opvang. vb. ondersteunen bij eetmoment, toiletmoment, afhalen kinderen school, activiteiten… Hierbij draag je geen eindverantwoordelijkheid. Daarnaast voer je ook een aantal onderhoudstaken uit zoals fruit snijden, was, poetswerken.

Een medewerker onderhoud en keuken staat in voor de opkuis en het algemeen onderhoud van de opvanglocatie. Je helpt mee met alle huishoudelijke taken waardoor je extra ondersteuning aan de kinderbegeleiders biedt.

Het verschil tussen loon en leefloon heeft te maken met de aard van de betaling en de context waarin ze worden gebruikt:

Loon is het bedrag dat een werknemer regelmatig ontvangt van zijn werkgever in ruil voor de verrichte arbeid.

Loon wordt bepaald op basis van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Het kan een vast bedrag zijn (salaris) of op basis van gewerkte uren (uurloon) en kan variëren afhankelijk van de functie, ervaring en andere factoren.

Het doel van loon is om werknemers te belonen voor hun arbeid en hen in staat te stellen hun levensonderhoud te bekostigen.

Leefloon is een financiële steun die wordt verstrekt door de overheid aan individuen of gezinnen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en geen of onvoldoende inkomen hebben uit arbeid of andere bronnen.

Leefloon is bedoeld als een vangnet voor mensen in financiële nood. Het wordt verstrekt op basis van behoefte en de financiële situatie van de aanvrager, en de hoogte ervan kan variëren afhankelijk van de gezinssamenstelling en andere factoren.

Meestal wordt leefloon beheerd door sociale diensten of OCMW’s die ervoor zorgen dat mensen die in aanmerking komen, voldoende financiële steun ontvangen om te voorzien in hun basisbehoeften, zoals voedsel, huisvesting en kleding.

Kortom, loon is de vergoeding die een persoon ontvangt voor zijn of haar arbeid bij een werkgever, terwijl leefloon een door de overheid verstrekte financiële steun is voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Loon is gebaseerd op werkprestaties, terwijl leefloon gebaseerd is op financiële behoefte.

Het tewerkstellingspercentage is afhankelijk van de functie/contract en kan eventueel aangepast worden als dit nodig is voor het traject in samenspraak met de werkgever.